Skocz do zawartości
BIP.gov.pl

Struktura organizacyjna MZGOK Sp. z o.o.

 
Struktura organizacyjna MZGOK Sp. z o.o. obejmuje:
 
1. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
wyposażony w niezbędne zaplecze techniczne dla prowadzenia procesów technologicznych, których celem jest termiczna zamiana w kogeneracji energii chemicznej odpadów na energię elektryczną i cieplną. Zakład posiada własne zaplecze kontrolno – pomiarowe i laboratoryjne. 
 
2. Zakład Mechanicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych obejmuje: 
a. Sortownię selektywnie zebranych odpadów -zespół linii sortowniczych do tworzyw sztucznych, szkła oraz ppaieru i tektury.
b. Kompostownię bioodpadów-linię technologiczną kompostownia i produkcji ulepsznia gleby.
c. Składowisko  odpadów z energetycznym odzyskiem metanu. 
 
3. Dział utrzymania ruchu zapewnia techniczną ciągłość pracy całego MZGOK.
 
4. Dział ochrony środowiska i obsługi klienta odpowiada za:
a. gospodarowanie odpadami, monitorowanie procesów technologicznych pod kątem wpływu na środowisko
b. logistykę przyjmowania strumienia odpadów, ekspedycję odpadów przetworzonych kierowanych do recyklingu lub dalszego odzysku, w tym odpadów poprocesowych 
c. edukację ekologiczną.
 
5. Pozostałe komórki organizacyjne zapewniają prawidłowe funkcjonowanie zakładu pod względem prawno- organizacyjnym, finansowym, administracyjno-socjalnym.
Karolina Michalska
2022.01.17