Skocz do zawartości
BIP.gov.pl
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz.782 ze zm.): "Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek."

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe Wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Spółka ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającą tym kosztom.

 
Szymon Kocioruba
2021.03.01