Skocz do zawartości
BIP.gov.pl

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w MZGOK Sp. z o.o.

09.09.2022
Instytucja kontrolująca:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
Zakres:
1. Ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym dot. wiaty przeznaczonej do magazynowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.
2. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie ppoż., a także systemami ochrony ppoż. oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. 
Efekt kontroli:
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
 
24.08.2022
Instytucja kontrolująca:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
Zakres:
1. kontrola przestrzegania przepisów ppoż.                                                
2. ocena spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony ppoż. w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony ppoż. określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Efekt kontroli:
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
 
08.03.2022 r. - 11.03.2022 r.
Instytucja kontrolująca:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Zakres:
1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z  zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w formie pożyczki pn. " Modernizacja istniejącej instalacji odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych- kompostowni"
2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia/ projektu.
3. Sprawdzenie, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie/projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
4. Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.
5. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia /projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.
6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia /projektu.
Efekt kontroli:
W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził wystąpienia nieprawidłowości, uchybień, ryzyka lub zagrożenia dla zachowania trwałości przedsięwzięcia/projektu.
08.03.2021 r.
Instytucja kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Zakres:
Kontrola w trakcie realizacji projektu RPWP.04.05.04-3—0004/17 – edukacja ekologiczna „Świat czysty jest piękniejszy”- prawidłowość wybory wykonawcy i rzeczowa realizacja zadania nr 2.
Efekt kontroli
1. Proces prowadzenia postępowania w trybie zamówienia publicznego – bez uwag.
2. Rozbieżność między realizacją, a dokumentacją przetargową. Podmiot kontrolowany wniósł zastrzeżenia i odmówił podpisu Informacji pokontrolnej. Sprawa w toku.

13.05.2021r.
Instytucja kontrolująca:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Zakres:
Kontrola planowa z zakresu ochrony środowiska obejmująca ZTUOK i składowisko.
Efekt kontroli:
Wskazano naruszenia odnośnie składowania odpadów o kodzie 19 12 12 o następujących parametrach: ogólny węgiel organiczny powyżej 8% strata przy prażeniu powyżej 8%, ciepło spalania powyżej 6MJ/kg oraz odnośnie przekazania danych do logowania do systemu wizyjnego w dniu 09.09.2019 r. tj. po terminie 06.09.19 r. Nie stwierdzono popełnienia wykroczeń i nie dostosowano sankcji.
Podmiot kontrolowany (MZGOK Sp. z o.o.) otrzymał zarządzenie pokontrolne z dnia 31.12.2021 r., aby zwrócić większą uwagę na odpady kierowane do składowania pod kątem kaloryczności odpadów i wiarygodności przedstawianych przez dostawcę badań.
W związku z rozbieżnością wyników badań dostarczonych przez przedsiębiorców i wykonanych na zlecenie WIOŚ Zarząd Spółki zdecydował o zaprzestaniu przyjmowania do składowanie odpadów o kodzie 19 12 12.
 
09.09.2021r.
Instytucja kontrolująca:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej z Konina
Zakres:
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz oceny spełniania wymagań przepisów dot. ochrony ppoż. w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony ppoż. określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Efekt kontroli:
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
 
 
 

Kontrole zewnętrzne za 2023 r.

16.03.2023- 14.04.2023
Instytucja kontrolująca:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska           
Zakres:
  1. Kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi.
  2. Kontrola realizacji obowiązków przez prowadzących składowisko odpadów.
  3. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania  pozwolenia zintegrowanego.
Efekt kontroli:
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
07.09.2023
Instytucja kontrolująca:
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Koninie
 
     1. Przestrzeganie przepisów określających wymagania higienicznei zdrowotne środowiska pracy (czynników szkodliwych w tym: biologicznych, chemicznych w tym również produktów biobójczych, rakotwórczych, mutagennych, fizycznych, dokumentację związaną z występowaniem ww. czynników), ocenę ryzyka zawodowego, dokumentację zdrowotną pracowników i dot. szkolenia pracowników a także bieżący stan sanitarny i techniczny pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 
Efekt kontroli:
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.

17.03.2023-17.05.2023
Instytucja Kontrolujaca:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

1. Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,  w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami(wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadam i sprzedawców odpadów).Rozpatrzenie wniosku o podjęcie interwencji.


Efekt kontroli:
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszeń i neprawidłowoości.
 

Kontrole zewnętrzne za 2024 r.

04.03.2024r.
Instytucja kontrolująca:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
Zakres:
  1. Ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.    
  2. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych( Dz. U. z 2020 r. poz.2065) , wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej,a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
Efekt kontroli:
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
 
Karolina Michalska
2024.03.18