Skocz do zawartości
BIP.gov.pl
Majątek MZGOK Spółka z o.o. w Koninie na dzień 31.12.2021r. wynosi 306 616 268,06 zł i obejmuje:
A. Aktywa trwałe   264 690 892,41
I. Wartości niematerialne i prawne   108 973,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe   263 161 014,01
III. Należności długoterminowe   0,00
IV. Inwestycje długoterminowe   0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   1 420 904,94
B. Aktywa obrotowe   41 925 375,65
I. Zapasy   8 940 513,39
II. Należności krótkoterminowe   7 996 848,64
III. Inwestycje krótkoterminowe   20 731 055,41
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   4 256 958,21
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00
Karolina Michalska
2022.06.29