BIP - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. 63 246-81-79
Majątek MZGOK Spółka z o.o. w Koninie na dzień 31.12.2019r.
wynosi  320 827 187,74 zł i obejmuje:
A. Aktywa trwałe 290 172 504,63
I. Wartości niematerialne i prawne 145 209,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe 287 911 550,58
III. Należności długoterminowe 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 115 744,40
B. Aktywa obrotowe 30 654 683,11
I. Zapasy 7 049 419,28
II. Należności krótkoterminowe 6 419 558,44
III. Inwestycje krótkoterminowe 13 401 488,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 784 216,91
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00
(c) © MZGO Konin. Wszystkie prawa zastrzeżone