BIP - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. 63 246-81-79
Majątek MZGOK Spółka z o.o. w Koninie na dzień 31.12.2018r.
wynosi  329 577 081,34 zł i obejmuje:
A. Aktywa trwałe 301 149 365,82
I. Wartości niematerialne i prawne 164 152,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe 298 679 003,71
III. Należności długoterminowe 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 306 209,40
B. Aktywa obrotowe 28 427 715,52
I. Zapasy 4 241 030,17
II. Należności krótkoterminowe 4 803 620,08
III. Inwestycje krótkoterminowe 15 609 278,21
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 773 787,06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00
(c) © MZGO Konin. Wszystkie prawa zastrzeżone