BIP - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. 63 246-81-79

Protokoły kontroli umieszczone w kolejności chronologicznej:

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w latach 2015-2018

 
Termin kontroli Jednostka kontrolująca Charakter i Rodzaj kontroli Zakres Nr protokołu kontroli Stwierdzone nieprawidłowości
27.08.2015r.-
21.09.2015r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.- Delegatura Konin Problemowa, Interwencyjna Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. ODI.703.396.3.2015.MK Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
05.10.2015r.-
23.10.2015r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.- Delegatura Konin Problemowa, Interwencyjna Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. ODI.703.446.2.2015.AT Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości
22.01.2016r.-
16.02.2016r.
Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy
w Poznaniu
  Prawna kontrola pracy w tym BHP 120139-5301-K003-Pt/16 Wskazano termin usunięcia uchybień
i uzupełnienia braków. O realizacji zaleceń poinformowano PIP, który je przyjął bez uwag.
04.04.2016r.-
08.04.2016r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
I Gospodarki Wodnej.
Kompleksowa kontrola ex post przedsięwzięcia zakończonego Kontrola realizacji Projektu POIS nr.02.01.00-00-009/10 „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego” obejmującego budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz rekultywację 14 gminnych składowisk odpadów. Upoważnienie nr 19/POIS/2016 z 31.03.2016r. Informacja pokontrolna z dnia 8.04.2016 Nie stwierdzono nieprawidłowości , brak zaleceń pokontrolnych.
02.06.2016r.-
01.07.2016r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.- Delegatura Konin Kompleksowa planowa Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska ODI.703.129.4.2016.AT Wskazano na konieczność zmiany PZ pozwalającej na przekazywanie poprodukcyjnych odpadów niebezpiecznych podmiotom upoważnionym do dalszego przetwarzania Działanie zostało podjęte przed wszczęciem kontroli w dniu 19.04.2016r.
10.08.2016r spółka uzyskała zmianę PZ.
06.09.2016r.
12.09.2016r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura Konin Kompleksowa pozaplanowa Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska ODI.703.289.3.2016.AT Zalecono opracowanie wniosku o zmianę i uzupełnienie PZ o kocioł pomocniczy pozwolenia. Zalecenie wykonano.
04.11.2016-
18.11.2016r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Planowa przedsięwzięcia zakończonego Kontrola kompleksowa projektu realizowanego w ramach edukacji ekologicznej „Ambasador czystego środowiska 455/U/400/153/2015 Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych.
19.04.2017r. – 19.06.2017r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura Konin Problemowa, Interwencyjna Rozpatrzenie wniosku o interwencję: bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska. Kontrola dokumentacji gospodarowania odpadami oraz kontrola  instalacji: sortowni, składowiska, kompostowni i spalarni odpadów wraz z pobraniem prób i badaniami laboratoryjnymi za lata 2012,2013,2014,2015,2016, 1.01.2017 -  19.06.2017 KON 92/2017 z dnia 19.06.2017 Magazynowanie odpadów z doczyszczania tworzyw sztucznych w pobliżu składowiska
27.04.2017r.-23.05.2017r Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy
w Poznaniu
Problemowa, Interwencyjna Prawna ochrona pracy, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 120139-5301-K-21-Pt/17 Wskazano termin usunięcia drobnych uchybień . O realizacji poinformowano PIP, który je przyjął bez uwag.
17.11.2017r.-
12.12.2017r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura Konin Planowa, kompleksowa Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Kontrola jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
KON 237/2017 z dnia 12.12.2017 przekazanie jednej partii odpadów 19 01 12 do celów badawczych podmiotowi posiadającemu decyzję na zbieranie w/w odpadów a nie na odzysk lub unieszkodliwianie.
15.11.2017r.-31.12.2017r. Urząd Miasta Konina – Wydział Komunikacji Doraźna przewozy drogowe na potrzeby własne (art. 33 ust 6 ustawy o transporcie drogowym) WK.7346.1.35.2017
z dnia 31.12.2017r.
 
Naruszeń brak
24.11.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny Kompleksowa przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy (czynników szkodliwych, w tym również biologicznych, czynników chemicznych w tym również czynników biobójczych, czynników rakotwórczych i mutagennych, dokumentację związaną z występowaniem ww. czynników, ocenę ryzyka zawodowego, dokumentację zdrowotną pracowników oraz zaświadczenia dot., szkolenia pracowników, a także bieżący stan sanitarny i techniczny pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych). ON.HP-4662-187/2017 Naruszeń brak
25.06.2018r.- 11.07.2018r Zakład Ubezpieczeń Społecznych Doraźna z zakresu prawidłowości i rzetelności obliczania składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład, ustalenia uprawnień do świadczeń, prawidłowości i terminowości opracowywanie wniosków. 542018060122 Naruszeń brak
5.09.2018r., -
2.10.2018r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura Konin Problemowa, Pozaplanowa Rozpatrzenie wniosku GIOŚ o przeprowadzenie kontroli. KON 177/2018 z dnia 2.10.02 Brak nadzoru nad drogą odpadu do ostatecznego przetworzenia. Żądanie niezgodne z obowiązującym prawem. Odwołanie złożone przez MZGOK
15.06.2018r., 18.06.2018r. Państwowej Straży Pożarnej Problemowa, Interwencyjna z zakresu przestrzegania przepisów ochrony p.poż  na terenie sortowni odpadów, ZTUOK i składowiska. MZ.5585.12.1.2018 Naruszeń brak

 
(c) © MZGO Konin. Wszystkie prawa zastrzeżone