Skocz do zawartości
BIP.gov.pl
 
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Operatora nastawni
w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
 
Liczba stanowisk                                              1
Wymiar etatu                                                   1
Miejsce pracy                                   MZGOK Sp. z o.o., 62-510 Konin, ul. Sulańska 13
                                                Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Termin składania aplikacji:                          do dnia 05 czerwca 2023 r. do godz. 14:00

Opis wymagań

Operator nastawni Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
odpowiada za:
 • samodzielne prowadzenie eksploatacji urządzeń podstawowych i pomocniczych zgodnie
  z instrukcjami eksploatacji, dokumentacją techniczno – ruchową oraz przepisami ochrony środowiska,
 • prowadzenie eksploatacji urządzeń dotrzymując prawidłowych parametrów pracy podległych  instalacji.
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji ruchowej przynależnej do stanowiska pracy,
 • bieżącą obserwację systemów p.poż., kamer dozoru wizyjnego, stanu technicznego urządzeń, podejmowanie niezbędnych działań oraz informowanie przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach,
 • eksploatację urządzeń transportu kołowego i transportu bliskiego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
Podstawowe wymagania dla kandydata
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, (oświadczenie)
 • wykształcenie techniczne średnie lub  wyższe* (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia),
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym zakresie,(aktualne uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji Grupy 2),
 • biegła obsługa komputera w zakresie podstawowym oraz zdolność opanowania komputerowych systemów sterowania procesami w ZTUOK,
 • co najmniej 2 lata praktyki w zakładach termicznego przekształcania odpadów lub na stanowiskach branży energetycznej w zakresie eksploatacji kotłów i turbin parowych.
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do :wykonywania pracy w systemie zmianowym w ruchu ciągłym, pracy w aparatach tlenowych oraz innych prac objętych zakresem czynności, w tym bezpośredniego kontaktu z odpadami komunalnymi przy belowaniu odpadów oraz wykonywaniu prac porządkowych, kontaktu z materiałami i substancjami eksploatacyjnymi.
Od kandydata oczekujemy
znajomości:
 • specyfiki i obszaru działalności MZGOK Sp. z o.o. (www.mzgok.konin.pl )
 • przepisów w zakresie niezbędnym do wykonywanych  czynności związanych z prowadzeniem eksploatacji urządzeń wynikających m.in. z prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, rozporządzenia wykonawczego w zakresie termicznego przekształcania odpadów i standardów emisyjnych,
umiejętności:
 • czytania dokumentacji i schematów technicznych,
 • analizowania nieprawidłowości i usterek oraz ich oceny pod kątem zagrożenia dla całości prowadzonego procesu,
 • samodzielnego podejmowania decyzji o przełączeniach urządzeń podstawowych i pomocniczych w sytuacjach nietypowych (awaryjnych)
 • sporządzania dokumentacji ruchowej,
 • opanowania korzystania z  dedykowanych ZTUOK programów, generatorów, platform i aplikacji.
gotowości do:
 • komunikowania się ze współpracownikami w ramach małych zespołów, z użyciem języka technicznego oraz terminologii z zakresu energetyki,
 • rozwiązywania problemów i ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich działań,
 • pracy w zmiennych warunkach, pod presją czasu,  wymagających wzmożonej koncentracji,
 • dostosowania się do zmian w środowisku związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
 • dbania o własny rozwój zawodowy,
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej,
 • dbania o bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska
Informacje o naborze
 1. Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie  do komórki Kadr z dopiskiem na kopercie „Operator nastawni”
 2. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do MZGOK Sp. z o.o.
 3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrzone.
 4. Kompletne dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:
 1. List motywacyjny
 2. CV wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres korespondencji, adres email)
 3. Własnoręcznie podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik do ogłoszenia o naborze,  
 1. Nabór będzie przebiegał w dwóch etapach:
  1. pierwszy etap, polegający na weryfikacji aplikacji pod względem formalnym, która zostanie przeprowadzona w terminie do 12 czerwca 2023 r., na podstawie wyżej wymienionych dokumentów. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami .
  2. drugi etap - wyłonieni kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będą mieli możliwość zaprezentowania się i przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
Warunki zatrudnienia:
 • Praca w ruchu ciągłym 3 zmianowym
  • I zmiana od godz. 06:do godz. 14:00 (sobota i niedziela od godz. 06:00 do godz.18:00)
  • II zmiana od godz. 14:00 do godz. 22:00
  • III zmiana od godz. 22:00 do godz. 06:00 (sobota i niedziela od godz. 18:00 do godz. 06:00)
z zastosowaniem równoważnego systemu czasu pracy polegającego na możliwości przedłużenia normy dobowej od 8 h do 12 h
 • Wynagrodzenie wg Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
 
Załącznik:
 • Oświadczenie
Karolina Michalska
2023.05.19