Skocz do zawartości
BIP.gov.pl
Majątek MZGOK Spółka z o.o. w Koninie na dzień 31.12.2020r.                       
A. Aktywa trwałe 277 821 482,11
I. Wartości niematerialne i prawne 144 906,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe 275 631 165,35
III. Należności długoterminowe 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 045 409,80
B. Aktywa obrotowe 38 094 242,04
I. Zapasy 7 850 208,23
II. Należności krótkoterminowe 5 513 817,62
III. Inwestycje krótkoterminowe 19 915 587,33
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 814 628,86
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00
Karolina Michalska
2021.04.09