Skocz do zawartości
BIP.gov.pl

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w MZGOK Sp. z o.o.

08.03.2021 r.
Instytucja kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Zakres:
Kontrola w trakcie realizacji projektu RPWP.04.05.04-3—0004/17 – edukacja ekologiczna „Świat czysty jest piękniejszy”- prawidłowość wybory wykonawcy i rzeczowa realizacja zadania nr 2.
Efekt kontroli:
  1. Proces prowadzenia postępowania w trybie zamówienia publicznego – bez uwag.
  2. Rozbieżność między realizacją, a dokumentacją przetargową. Podmiot kontrolowany wniósł zastrzeżenia i odmówił podpisu Informacji pokontrolnej. Sprawa w toku.

13.05.2021r.
Instytucja kontrolująca:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Zakres:
Kontrola planowa z zakresu ochrony środowiska obejmująca ZTUOK i składowisko.
Efekt kontroli:
Wskazano naruszenia odnośnie składowania odpadów o kodzie 19 12 12 o następujących parametrach: ogólny węgiel organiczny powyżej 8% strata przy prażeniu powyżej 8%, ciepło spalania powyżej 6MJ/kg oraz odnośnie przekazania danych do logowania do systemu wizyjnego w dniu 09.09.2019 r. tj. po terminie 06.09.19 r. Nie stwierdzono popełnienia wykroczeń i nie dostosowano sankcji.
Podmiot kontrolowany (MZGOK Sp. z o.o.) otrzymał zarządzenie pokontrolne z dnia 31.12.2021 r., aby zwrócić większą uwagę na odpady kierowane do składowania pod kątem kaloryczności odpadów i wiarygodności przedstawianych przez dostawcę badań.
W związku z rozbieżnością wyników badań dostarczonych przez przedsiębiorców i wykonanych na zlecenie WIOŚ Zarząd Spółki zdecydował o zaprzestaniu przyjmowania do składowanie odpadów o kodzie 19 12 12.
 
09.09.2021r.
Instytucja kontrolująca:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej z Konina
Zakres:
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz oceny spełniania wymagań przepisów dot. ochrony ppoż. w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony ppoż. określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Efekt kontroli:
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
 
 
 
Karolina Michalska
2022.02.16