BIP - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. 63 246-81-79
Majątek MZGOK Spółka z o.o. w Koninie
na dzień 31.12.2017r. wynosi  338 280 413,44 zł i obejmuje:
A. Aktywa trwałe 314 792 645,20
I. Wartości niematerialne i prawne 190 451,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe 312 187 195,58
III. Należności długoterminowe 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 414 998,00
B. Aktywa obrotowe 23 487 768,24
I. Zapasy 3 647 991,51
II. Należności krótkoterminowe 5 002 514,31
III. Inwestycje krótkoterminowe 11 276 667,60
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 560 594,82
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00
(c) © MZGO Konin. Wszystkie prawa zastrzeżone