BIP - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. 63 246-81-79

Protokoły kontroli umieszczone w kolejności chronologicznej:

Kontrole zewnętrzne
Rejestr kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w MZGOK Sp. z o. o. Konin /stan na dzień 09.01.2017 r./
 
L.p.
 
Data kontroli
 
 
Organ kontroli
 
Zakres przedmiotowy kontroli
 
Wyniki kontroli
1 2 3 4 5
 
1.
 
 
27.08.2015-
-21.09.2015
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Delegatura w Koninie.
Ul. K.S. Wyszyńskiego 3A, 62-510 Konin
 
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.  
 
Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
 
2.
 
 
05.10.2015-
-23.10.2015
 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Delegatura w Koninie.
Ul. K.S. Wyszyńskiego 3A, 62-510 Konin
 
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.  
 
Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości
 
3.
 
 
22.01.2016-
-16.02.2016
 
Państwowa Inspekcja Pracy.
Oddział w Koninie.
Ul. Obrońców Westerplatte 12, 62-500 Konin
 
Protokół kontroli nr rej. 120139-5301-K003-Pt/16
Prawna kontrola pracy w tym BHP
Nakazano:
1. Skierować pracowników na wstępne badania lekarskie celem uzyskania orzeczenia stwierdzającego brak przeciwskazań do wykonywania pracy na aktualnie zajmowanym stanowisku.
3. Poddać szkoleniu wstępnemu instruktażowi na stanowisku pracy z zakresu bhp pracowników,
-wykonać przy prasie kanałowej AVOS 1411 osłonę sfery niebezpiecznej.
4. Poddać pracownika szkoleniu okresowemu z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami.
5. Uzupełnić opis stanowiska pracy w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku operatora sprzętu oraz grupy stanowisk sortowacz, robotnik gospodarczy.
6. Odnowić oznakowanie barwami bezpieczeństwa krawędzi kanału załadowczego znajdującego się w hali sortowni w miejscu gdzie przywożone są odpady komunalne przeznaczone do sortowni.
7. Opracować instrukcję eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych na terenie ZMPO.
8. Opracować instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
9. Opracować szczegółowy wykaz prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
10. Zapewnić skuteczną ochronę p. poż. instalacji oświetlenia ulicznego.
 
Powyższe zalecenia zostały zrealizowane.
 
4.
 
 
04.04.2016-
-08.04.2016
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
I Gospodarki Wodnej.
UL. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
 
 
Kontrola Projektu POIS nr.02.01.00-00-009/10 zgodnie z upoważnieniem nr 19/POIS/2016 z 31.03.2016r.
Nie stwierdzono nieprawidłowości , brak zaleceń pokontrolnych.
 
5.
 
 
02.06.2016-
-01.07.2016
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Delegatura w Koninie.
Ul. K.S. Wyszyńskiego 3A, 62-510 Konin
 
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska Stwierdzono naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarowania odpadami powstałymi w procesie spalania.
 
Jeszcze przed wszczęciem kontroli w dniu 19.04.2016r wystąpiliśmy z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o zmianę posiadanych decyzji. 10 sierpnia 2016r spółka uzyskała zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarowania w/w odpadami.
 
Nieprawidłowości zostały usunięte.
 
6.
 
 
 
06.09.2016-
-12.09.2016
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Delegatura w Koninie.
Ul. K.S. Wyszyńskiego 3A, 62-510 Konin
 
 
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
Stwierdzono niezgodność stanu faktycznego z zapisami pozwolenia zintegrowanego dotyczącą kotła pomocniczego. Zarządzono podjąć działania w celu uaktualnienia posiadanego pozwolenia zintegrowanego zgodnie z posiadanym stanem faktycznym.
 
Zlecono opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia. Procedura została wszczęta.
 
7.
 
 
04.11.2016-
-18.11.2016
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej
Ul. Szczepanowskiego 15 A,                                60-541 Poznań
 
 
Kontrola kompleksowa projektu realizowanego w ramach edukacji ekologicznej
Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych.
 
 
(c) © MZGO Konin. Wszystkie prawa zastrzeżone