Skocz do zawartości
BIP.gov.pl
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp. z o.o. ul. Sulańska 13, 62-510 Konin REGON: 301719592, NIP: 6652970029; wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384025, reprezentowany przez Prezesa Zarządu: prezes@mzgok.konin.pl, tel. (0-63) 246 81 79
fax. (0-63) 246 92 91.
2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iodo@mzgok.konin.pl
3.      Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
1)      udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2)      działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3)      obowiązki prawne ciążące na Administratorze w szczególności wykonywanie:
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
4)      niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
5)      prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi reklamacji, wniosków, petycji,  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.      Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1)      podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2)      podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5.      Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów oraz z tytułu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 
Paweł Korytkowski
2021.03.23