Skocz do zawartości
BIP.gov.pl
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko: Automatyk
 
Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy: MZGOK Sp. z o.o., 62-510 Konin, ul. Sulańska 13
                                                              
Termin składania aplikacji: do dnia 15.02.2024 r. do godz. 14:00

Oczekuje się wiedzy i umiejętności związanych z:
 • kontrolą funkcjonalną urządzeń, systemów i instalacji automatyki w zakresie wizyjnych systemów sterowania do stabilizacji i optymalizacji procesu technologicznego,
 • kontrolą sterowników, sieci komputerowych, systemów sterowania, wizualizacji                        i analizatorów,
 • usuwaniem awarii, wykonywaniem przeglądów, konserwacji oraz remontów urządzeń w w/w zakresie, programowanie sterowników PLC,
 • aktualizacją oprogramowania systemów sterowania i wizualizacji oraz nadzór nad dokumentacją techniczną i oprogramowaniem,
 • współpracą z działem produkcji w celu zapewnienia ciągłości i jakości produkcji,
 • nadzorem nad kompletnością dokumentacji automatycznej po projektach instalacyjnych, modernizacyjnych,
 • diagnostyką układów automatyki PLC,
 • analizą przyczyn awarii i postojów związanych z automatyką,
 
Podstawowe wymagania dla kandydata:
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, (oświadczenie),
 • wykształcenie techniczne średnie lub wyższe. Preferowane kierunki: elektronika, elektrotechnika, mechatronika czy automatyka lub pokrewne,
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym zakresie,(aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji Grupy 1),
 • biegła obsługa komputera,
 • co najmniej 3 lata praktyki w zakładach termicznego przekształcania odpadów lub na stanowiskach branży energetycznej w zakresie prac automatyki,
 
Od kandydata oczekujemy znajomości: Umiejętności:
 • czytania dokumentacji i schematów technicznych,
 • analizowania nieprawidłowości i usterek oraz ich oceny pod kątem zagrożenia dla całości prowadzonego procesu,
 • sporządzania dokumentacji powykonawczej,
 • opanowania korzystania z  dedykowanych ZTUOK programów, platform i aplikacji,
Gotowości do:
 • komunikowania się ze współpracownikami w ramach małych zespołów, z użyciem języka technicznego oraz terminologii z zakresu energetyki, automatyki,
 • rozwiązywania problemów i ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich działań,
 • pracy w zmiennych warunkach, pod presją czasu, wymagających wzmożonej koncentracji,
 • dostosowania się do zmian w środowisku związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
 • dbania o własny rozwój zawodowy,
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej,
 • dbania o bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska,
Oferujemy:
 • Praca na jedną zmianę,
 • Dofinansowanie do zajęć sportowych,
 • Bony lub paczki świąteczne,
 • Dofinansowanie do wypoczynku,
 • Możliwość szkoleń i uzyskania uprawnień,
 • Umowa o pracę i stabilne warunki zatrudnienia,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia poprzez styczność z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi,
Informacje o naborze:
 • Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie  do Działu Kadr z dopiskiem na kopercie „Automatyk” lub mailem na adres mailowy: b.zarzadu@mzgok.konin.pl
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do MZGOK Sp. z o.o.
 • Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrzone.
 • Kompletne dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:
 • List motywacyjny
 • CV wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres korespondencji, adres email)
 • Własnoręcznie podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik do ogłoszenia o naborze, 
 • Nabór będzie przebiegał w dwóch etapach:
  • pierwszy etap, polegający na weryfikacji aplikacji pod względem formalnym, która zostanie przeprowadzona w terminie do 15.02.2024 r., na podstawie wyżej wymienionych dokumentów. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami .
  • drugi etap - wyłonieni kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będą mieli możliwość zaprezentowania się      i przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 
 
 
Załącznik do ogłoszenia o naborze na stanowisko
 
…………………………………………….
Miejscowość, data
 
 
……………………………………………..
Imię i nazwisko
 
……………………………………………..
Adres zamieszkania
 
……………………………………………..
 
 
 1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy osoba której dane będą przetwarzane wyraziła zgodę na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp. z o.o. ul. Sulańska 13, 62-510 Konin REGON: 301719592, NIP: 6652970029; wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384025, reprezentowany przez Prezesa Zarządu: prezes@mzgok.konin.pl , tel. (0-63) 246 81 79.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iodo@mzgok.konin.pl
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem dobrowolnym i umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu
  1. realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez MZGOK Sp. z o.o.
  2. zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 6.  Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane w MZGOK Sp. z o.o przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 1. Po zapoznaniu się z informacjami podawanymi w trybie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. w trybie art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  1. Dobrowolnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie procesu rekrutacji realizowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Moja zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie moje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mam prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. Zostałam/łem poinformowana/y, że mam prawo:
 1. do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania danych osobowych;
 2. dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych;
 3. do sprostowania i uzupełniania podanych danych;
 4. do cofnięcia zgody w każdym czasie, a podane przeze mnie dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 5. do żądania usunięcia podanych przeze mnie danych (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania;
 6. do przeniesienia danych;
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych
 8. do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu;
 9. do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:
 1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,
 2. nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 3. nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
 
                                                                                                                             ………………………………………………….
                                                                                                                             Własnoręczny podpis kandydata
 
Karolina Michalska
2024.02.23